Previous   Up   Next
Photo: 34 of 59, Album: Aruba 2005
Somewhere from Santo Largo Beach to Savaneta. From a bridge that gets out to the beaches. (beach name?)

Somewhere from Santo Largo Beach to Savaneta