Previous   Up   Next
Photo: 77 of 97, Album: Saint Kitts 2000
A vervet monkey (or green monkey).

A vervet monkey (or green monkey)