Previous   Up   Next
Photo: 19 of 90, Album: Saint Thomas, USVI 2006
Frederik Lutheran Church.

Frederik Lutheran Church [Click for larger picture (1600 × 1200)]